Všeobecné obchodné podmienky pre kamennú predajnu

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Fortis MK s.r.o. so sídlom Točnica 144, 985 22 Točnica, IČO: 48087866, DIČ: 2120037909, IČ DPH: SK2120037909

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru.

1.2 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a kupujúci podpisom kúpnej zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou zmluvného dojednania medzi ním a predávajúcim.

II. Dodanie/prevzatie tovaru

2.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s kúpnou zmluvou. Prevziať tovar je kupujúci oprávnený len, ak vopred uhradí celú kúpnu cenu tovaru.

2.2 Dodacia lehota na dodávku tovaru, ktorý sa nenachádza v sklade, je dohodnutá v kúpnej zmluve. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred termínom stanoveným v kúpnej zmluve, pokiaľ termín predčasného dodania oznámi kupujúcemu aspoň tri dni pred predčasným dodaním tovaru. Ak je dodávateľ predávajúceho v omeškaní s dodaním tovaru tak, že dodacia lehota stanovená v kúpnej zmluve nie je dodržaná, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak túto skutočnosť oznámi predávajúcemu písomne (mailom, faxom). Kupujúci je povinný prevziať tovar do 5 dní, odkedy bol na dodanie tovaru predávajúcim upozornený, resp. náhradnej dodacej lehoty v sklade prevádzkárne predávajúceho.

2.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný sa preukázať originálom kúpnej zmluvy.

2.4 Čiastkové dodávky sú prípustné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

2.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí kúpnej zmluvy písomne dohodnú na jej zmenách, dodacia lehota pôvodne v zmluve stanovená sa primerane predlžuje, pokiaľ nebude výslovne písomne stanovené inak.

III. Ceny

3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru predávajúceho v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak (ďalej len „kúpna cena“).

3.2 Ceny majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty.

IV. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu pri uzavretí kúpnej zmluvy v pokladni predávajúceho.

V. Výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru na dohodnutom mieste.

5.2 Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste.

5.3 Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Bezhotovostné platby sa považujú za splnené pripísaním čiastky na účet predávajúceho.

VI. Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné vzťahy z tejto zmluvy sa riadia slovenským právom.

7.2 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

7.3 Kúpna zmluva, ako i jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

7.4 Osobitné dojednania so zákazníkom písomne dohodnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore. Podpisom kúpnej zmluvy zároveň zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, vrátane ich spracovania na marketingové účely. Na spracovanie osobných údajov je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník.

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie tu: